ترکیب هیات مدیره

محمد دلبری

محمد دلبری

رئیس هیات مدیره
به نمایندگی از شرکت بازرگانی شاهد (سهامی خاص)
دکتر مهدی فرزانه

دکتر مهدی فرزانه

مدیر عامل و عضو هیات مدیره
به نمایندگی از شرکت شاهد (سهامی عام)
حسن خانلری

حسن خانلری

عضو هیأت مدیره
به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سعدی (سهامی خاص)
مرتضی حسینی

مرتضی حسینی

نایب رئیس هیأت مدیره
به نمایندگی فرآوری و توسعه ابنیه شاهد (سهامی خاص)
میثم اسماعیلی

میثم اسماعیلی

عضو هیأت مدیره
به نمایندگی از شرکت هرمز انرژی (سهامی خاص)