ترکیب هیات مدیره

دکتر مهدی فرزانه

دکتر مهدی فرزانه

مدیرعامل و عضو هیات مدیره

به نمایندگی از شرکت شاهد (سهامی عام)

محمد دلبری

رئیس هیات مدیره

به نمایندگی از شرکت بازرگانی شاهد   (سهامی خاص)

مرتضی حسینی

نایب رئیس هیات مدیره

به نمایندگی از شرکت فرآوری و توسعه ابنیه شاهد (سهامی خاص)

حسن خانلری

عضو هیات مدیره

به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سعدی (سهامی خاص)

میثم اسماعیلی

عضو هیات مدیره

به نمایندگی از شرکت هرمز انرژی       (سهامی خاص)