حاکمیت شرکتی

وضعیت کلی حاکمیت شرکتی

کمیته حسابرسی داخلی

کمیته حسابرسی داخلی

بیشتر

دبیر خانه هیات مدیره

دبیر خانه هیأت مدیره

دبیر هیأت مدیره: آقای بابک محمد یاری سهزابی

اعضای هیات مدیره

اعضای هیات مدیره

بیشتر

نمودار سازمانی

نمودار سازمانی

بیشتر

واحد مبارزه با پولشویی

واحد مبارزه با پولشویی

مسئول واحد مبارزه با پولشویی: آقای حمید مرادی

سایر کمیته ها

سایر کمیته ها

۱- کمیته وصول مطالبات ۲- کمیته شورای مدیران ۳- کمیته ریسک و سرمایه گذاری ۴- کمیته انتصابات

صورت های مالی

صورت های مالی

بیشتر

تصمیمات مجمع

تصمیمات مجمع

بیشتر
اهم اقدامات حاکمیت شرکتی
  • ایجاد دبیر خانه هیأت مدیره شرکت و مستند سازی جلسات و پیگیری مصوبات.
  • بررسی و بازنگری آیین نامه ها و دستورالعمل های داخلی.
  • بررسی و تصویب معاملات کلان در چارچوب آیین نامه معاملات.
  • استقرار حسابرسی داخلی شرکت.
  • حسابرسی داخلی مستمر و ارزیابی کنترل های داخلی.
  • تصویب منشور کمیته حسابرسی داخلی، انتخاب اعضای کمیته و برگزاری منظم جلسات ماهیانه و پیگیری مصوبات.
  • تصویب دستور العمل حاکمیت شرکتی در هیأت مدیره.