حاکمیت شرکتی

وضعیت کلی حاکمیت شرکتی

اعضای هیات مدیره

اعضای هیات مدیره

بیشتر

کمیته حسابرسی داخلی

کمیته حسابرسی داخلی

بیشتر

واحد مبارزه با پولشویی

واحد مبارزه با پولشویی

آقای مجتبی پور زکریا

نمودار سازمانی

نمودار سازمانی

بیشتر

تصمیمات مجمع

تصمیمات مجمع

بیشتر

صورت‌های مالی

صورت‌های مالی

بیشتر

اهم اقدامات حاکمیت شرکتی

  • ایجاد دبیر خانه هیأت مدیره شرکت و مستند سازی جلسات و پیگیری مصوبات.
  • بررسی و بازنگری آیین نامه ها و دستورالعمل های داخلی.
  • بررسی و تصویب معاملات کلان در چارچوب آیین نامه معاملات.
  • استقرار حسابرسی داخلی شرکت.
  • حسابرسی داخلی مستمر و ارزیابی کنترل های داخلی.
  • تصویب منشور کمیته حسابرسی داخلی، انتخاب اعضای کمیته و برگزاری منظم جلسات ماهیانه و پیگیری مصوبات.
  • تصویب دستور العمل حاکمیت شرکتی در هیأت مدیره.