سایر کمیته ها

ردیف نام و نام خانوادگی عنوان
1 حمید عبدلی مدیر مالی و اداری
2 محمدرضا موسوی مدیر فنی و مهندسی
3 مهران ملک شاهیان مدیر مطالعات اقتصادی و برنامه ریزی