سرمایه شرکت

مبلغ سرمایه (میلیون ریال) تاریخ ثبت درصد افزایش
100 تیر ماه 1375 -
130,000 اردیبهشت ماه 1385 1300 برابر
215,000 خرداد ماه 1387 65 درصد
415,000 اسفند ماه 1387 93 درصد
535,000 فروردین ماه 1389 29 درصد
600,000 شهریور ماه 1389 12 درصد
1,300,000 تیر ماه 1395 117 درصد
سرمایه شرکت عمران و توسعه شاهد در حال حاضر برابر با 1،300.000.000,000 ریال است . که به 1،300,000,000 سهم با ارزش اسمی 1000 ریال تقسیم شده است. روندافزایش سرمایه شرکت در سالهای گذشته به شرح جدول است :