سرمایه شرکت

سرمایه شرکت

سرمایه شرکت عمران و توسعه شاهد در حال حاضر برابر با 1،300.000.000,000 ریال است . که به 1،300,000,000 سهم با ارزش اسمی 1000 ریال تقسیم شده است. روندافزایش سرمایه شرکت در سالهای گذشته به شرح جدول مقابل است :

مبلغ سرمایه (میلیون ریال)تاریخ ثبتدرصد افزایش
100تیر ماه 1375
130,000اردیبهشت ماه 13851300 برابر
215,000خرداد ماه 138765 درصد
415,000اسفند ماه 138793 درصد
535,000فروردین ماه 138929 درصد
600,000شهریور ماه 138912 درصد
1,300,000تیر ماه 1395117 درصد​