سهامداران عمده شرکت

ردیف عنوان تعداد سهام درصد
1 شرکت شاهد(سهامی عام ) 733307477 56.40%
2 شرکت سرمایه گذاری سعدی(سهامی خاص) 162577001 12.50%
3 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان 14500000 1.11%