سهامداران عمده شرکت

ردیفعنوانتعداد سهامدرصد
1شرکت شاهد(سهامی عام )73330747756.40%
2شرکت سرمایه گذاری سعدی(سهامی خاص)16257700112.50%
3صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان145000001.11%