منشور اخلاقی کارکنان

منشور اخلاقی کارکنان

ما کارکنان شرکت عمران و توسعه شاهد در پیشگاه خداوند متعال با خود عهد میبندیم که در راستای تحقق هدف بنیادی شرکت ” درآمد پایدار مبتنی بر ارزشهای انسانی و حفظ و صیانت از منابع و محیط زیست” و دستیابی به ارزشهای بنیادی” سازمانی پویا با تکیه بر قانون مداری خرد ورزی و مشارکت عمومی” تمامی مساعی خود را به کارگیریم و با علم به اینکه بهره برداری صحیح و بهینه از سرمایه های ملی موجود بر کیفیت زندگی کارکنان و جامعه تاثیر به سزایی خواهد داشت خود را به رعایت اصول اخلاق اسلامی و حرفه ای ملزم می دانیم و می پذیریم که :

1- در اتخاذ و اجرای برنامه های تولید پایدار شرکت عمران و توسعه شاهد مطابق با اصول و ضوابط ایمنی بهداشت محیط زیست و رفاه عمومی مسولیت بپذیریم و از عواملی که ممکن است جامعه و یا محیط را به خطر بیفکند جلوگیری نماییم.
2- صرف نظر از همه تفاوت ها با تمامی همکاران و مراجعین با انصاف عدالت و احترام رفتار نماییم.
3- همواره در انجام فعالیتهای خود، استانداردهای حرفه ای را رعایت نموده و در اظهار نظرهای کارشناسی صادق و واقع بین بوده و درانجام وظایف و مسولیتهای محوله رازداری و امانت داری را تکلیف و وظیفه خود بدانیم و به انجام تعهداتمان وفادار باشیم.
4- به منظور بهره برداری مطلوب از امکانات و منابع موجود، تمامی مساعی خود را جهت جلوگیری از اتلاف وقت بهینه نمودن هزینه ها صرفه جویی در انرژی و ارائه خدمات مطلوب و با کیفیت بالا به عمل آوریم.
5- با ایجاد بسترهای لازم جهت یادگیری – یاددهی موثر توانایی ها و شایستگی کاری خود را ارتقا دهیم و با آگاهی کامل از دانش لازم و به روز و تکیه بر تجربیات ، وظایف محوله را بپذیریم و در مسیر تعالی حرکت نماییم.
6- جویا و پذیرای نقد صادقانه از کارمان بوده خطاها را بپذیریم و اصلاح کنیم و برای نقش دیگران اعتبار و ارزش شایسته قائل شویم.
7- در رعایت صحیح قوانین و مقررات جاری شرکت کوشا باشیم و همواره از هرگونه فساد و تخلف اداری اجتناب نماییم.
8- با ظاهری آراسته و متناسب با عرف و فرهنگ جامعه و در نهایت نظم و انضباط در محیط کار حاضر شده و با برخوردی نیک و پسندیده باارباب رجوع و همکاران تعامل برقرار نماییم.
9- ضمن درک صحیح خطی مشی و اهداف شرکت و همسویی با آن انجام صحیح و سریع امور محوله را جزو وظیفه خود دانسته و درکوتاهترین زمان ممکن وظایف را در کمال دقت، صداقت و رعایت انصاف به انجام برسانیم.
۱۰- از انجام هرگونه اقدامی در خصوص شایعه سازی ، غیبت ، افترا و لطمه زدن به اموال شهرت و آبروی دیگران خوداری کنیم.
11- در جهت حفظ و انسجام سرمایه های شرکت خود را متعهد به حفاظت از نیروی انسانی تاسیسات و اموال شرکت بدانیم.
۱۲- با تکیه بر اصل مشتری مداری و در جهت برقراری تعاملات مثبت و مناسب با همکاران سهامداران، مشتریان و جامعه ، در کمال خوشرویی شنونده ای صبور و راهنمایی دقیق و امید بخش باشیم و به نظرات و پیشنهادات آنها ارج نهیم
۱۳- با استفاده صحیح از قدرت و اختیارات سازمانی، روحیه کارگروهی، تفکر سیستمی و استفاده از خرد جمعی، تصمیم گیری ها را در سازمان جاری نموده و حداکثر تلاش خود را در جهت بهبود مستمر کلیه فعالیتها به عمل آوریم و کارایی و اثربخشی اقدامات را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.
14- با همیاری و همکاری یکدیگر و ارایه نظرات اصلاحی و سازنده در اجرای این منشور اخلاقی و پیروی از آن گام برداریم.

مهدی فرزانه
مدیرعامل