منشور مسئولیت اجتماعی

منشور مسئولیت اجتماعی

شرکت عمران و توسعه شاهد، مدیریت پایدار و مسئولانه کسب و کار خود را بر مبنای اصول ذینفع گرایی رفتار اخلاقی، پاسخگویی، شفافیت، رعایت حاکمیت قانون و رعایت هنجارهای رفتاری ملی بین المللی بنا نهاده است. اهتمام سازمان بر این است که این رویکرد جامع برای مدیریت یکپارچه آثار اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی کسب و کار خود را در کلیه فعالیتها و فرآیندهای سازمانی اعم از عملیات و امور پشتیبانی استقرار دهد و به تدریج آن را در زنجیره ارزش سازمانی تسری دهد. بدین منظور از وجود سازو کارها و ساختارهایی که از تعریف پیگیری و نظارت بر پیشبرد این رویکرد و و اقتضائات مدیریتی و عملیاتی آن در سازمان پشتیبانی میکنند اطمینان حاصل می نماید.
در این راستا، شرکت عمران و توسعه شاهد با هدف خلق ارائه و تحویل ارزش پایدار و مشترک در تعامل با ذینفعان کلیدی خود را متعهد به موارد زیر می داند.
نظام حکمرانی سازمانی پایدار
شرکت عمران و توسعه شاهد توسعه نظام حکمرانی سازمانی خود را به گونه ای دنبال میکند که هم در تصمیم گیری ها و هم در اجرای تصمیمات، مدیریت یکپارچه مسئولیت های اقتصادی اجتماعی و محیط زیستی نهادینه گردد.
رهبران سازمان الگویی برای تعهد به رفتار اخلاق مدار و عمل به اصول مسئولیت اجتماعی در کسب و کار هستند.
سیستم های مدیریتی سازمانی به ویژه نظام برنامه ریزی راهبردی و عملیاتی، مدیریت ریسک و مدیریت ذی نفعان به عنوان بخش های اصلی و پشتیبان نظام حکمرانی سازمانی پایدار عمل می کنند.
در این ساختار اصل بر امانتداری از منابع مالی طبیعی و انسانی است که به صورت قانونی و عرفی توسط ذی نفعان کلیدی برای خلق ارزش اقتصادی و غیر اقتصادی در اختیار سازمان قرار گرفته است.
شرکت عمران و توسعه شاهد تعهد کامل به رعایت حقوق محیط زیستی و حقوق بشر ذی نفعان در زنجیره ارزش سازمان را دنبال کرده و هیچ گونه اجحافی را تحمل نخواهد کرد.
کسب و کار اخلاقی و رویه های کاری منصفانه
شرکت عمران و توسعه شاهد رعایت الزامات و ملاحظات رفتار اخلاقی را در کیله تعاملات خود با سازمانهایی که دارای مراودات تجاری و غیر تجاری است، دنبال می کند.
مبارزه با فساد یکی از مهم ترین تعهدات سازمان در رعایت الزامات رویه های کاری منصفانه است. آموزش و فرهنگ سازی درباره این مساله میان کارکنان شرکای تجاری تامین کنندگان و پیمانکاران صورت می گیرد، تا با جلب مشارکت ایشان از انطباق با قوانین و به کارگیری الزامات و سازوکارهای سازمانی موجود برای شناسایی پیشگیری گزارش گری و جبران مصادیق فساد در زنجیره ارزش سازمان اطمینان حاصل شود.

تبیین و ترویج اصول مسئولیت اجتماعی الزامات رویه های کاری منصفانه اخلاق کسب و کار الزامات مدیریت محیط زیست، رعایت حقوق کارکنان و حقوق بشر در زنجیره تامین شرکت به عنوان یکی از تعهدات سازمانی دنبال می شود.
حفاظت و صیانت از از محیط زیست و منابع طبیعی
شرکت عمران و توسعه شاهد برخورداری از محیط زیست سالم را از جمله حقوق همگانی بشر دانسته و بدان پایبند است.
شرکت عمران و توسعه شاهد از تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم کسب و کار خود بر محیط زیست آگاه است و با استقرار به روزترین استانداردهای، به کارگیری فناوری روز و رعایت قوانین مرتبط به مدیریت و کاهش هر گونه پیامد منفی در حوزه های آب انرژی، هوا و خاک متعهد است.
مشارکت در طرح طرح های حفاظت و صیانت از منابع طبیعی و گونه های مختلف زیستی برای ایفای مسئولیتهای شرکت در مساله تنوع زیستی دنبال می شوند.
بهروزی و توسه کارکنان
شرکت عمران و توسعه شاهد خود را متعهد به حقوق کارکنان دانسته و بر رعایت آن را در کلیه روابط سازمان و پیمانهای خود نظارت کامل دارد.
ایمنی و سلام سلامت کارکنان دارای بالاترین اولویت است.
عمل به منشور اخلاقی تعهدی متقابل میان سازمان و کارکنان برای داشتن فرهنگ سازمانی مولد اخلاق مدار و انسان محور است.
سازمان نسبت به ایجاد شرایط کاری شایسته سالار، عاری از تبعیض، مشارکت جویانه و توانمندساز برای کارکنان اهتمام جدی دارد.
حفظ و بهبود تعادل کار و زندگی کارکنان به منظور سلامت روان و جسم ایشان و خانواده شد شان مورد توجه قرار می گیرد.
علاوه بر پایبندی به قوانین حوزه منابع انسانی در کشور، نسبت به استقرار به روزترین استانداردها و مدل های مرتبط اقدام می نماید.
مشارکت و حمایت از جامعه
شرکت عمران و توسعه شاهد خود را عضوی از جامعه صنعتی، جامعه محلی و جامعه علمی مرتبط با فعالیت خود می داند. رویکرد سازمان در تعامل با این گروه های ذینفع مبتنی بر توانمندسازی افزایش تاب آوری اقتصادی، اجتماعی در سطح محلی/ ملی و حمایت بشر دوستانه است.
در بعد کسب و کار و تعامل با جامعه صنعتی همکاری با با تامین کنندگان محلی و شرکتهای دانش بنیان مورد تاکید است.
در بعد توسعه اجتماعی و تعامل با جامعه محلی، همکاری با نهادها و فعالین مرتبط برای ارتقای کیفیت زندگی ساکنین منطقه دنبال می شود.
در بعد توسعه علمی، صنعتی و تعامل با جامعه علمی، همکاری با نهادهای تخصصی جهت ارتقای توان علمی و تکنولوژیکی صنع صنعت کشور مورد توجه است.

مهدی فرزانه
مدیر عامل