پروژه احداث مجتمع مسکونی 280 واحدی کوهساران(کن)

مالک شرکت شاهد
سرمایه گذار شرکت عمران توسعه شاهد
زیر بنای کل 65500 متر مربع
سه طبقه زیر زمین - پارکینگ - طبقه همکف مشاعات -هشت طبقه مسکونی
نام فعالیت حجم کل حجم انجام‌شده درصد پیشرفت
درصد پیشرفت
گودبرداری (مترمکعب) 70000 70032 100%
تسطیح و رگلاژ و تحکیم بستر (مترمربع) 8060 8060 100%
پی سازی
بتن مگر (متر مکعب) 806 806 100%
آرماتوربندی (کیلوگرم) 780000 538000 69%
قالب بندی (مترمربع) 8/108 25 97/22%
بتن ریزی (مترمکعب) 9670 1800 61/18%
کارگذاری صفحه ستون و گروت ریزی (عدد) 292 60 55/20%
حفاری چاله آسانور - 32 100%