پروژه ساختمان اداری تجاری گلریز

مالک شرکت عمران شاهد
سرمایه گذار شرکت اروین ردکا
زیر بنای کل 5700 متر مربع
- هفت طبقه زیر زمین پارکینگ - پارکینگ - طبقه همکف وبالکن همکف تجاری طبقه اول الی ششم اداری - طبقه هفتم رستوران
مسائل مربوط به پروانه ساخت و شهرداری
ردیف شرح
1 پروانه ساخت در اردیبهشت 1399 صادر شده و دارای اعتبار می‌باشد.