پروژه مرکز تجاری امین خراسان رضوی

اطلاعات پروژه

نام پروژه : مرکز تجاری امین

زیربنای کل : 54321

کاربری : تجاری​

وضعیت پروژه : اتمام

تعداد طبقات : 5

محل پروژه : مشهد-خراسان رضوی​

مساحت زمین (مترمربع) : 54321

تعداد واحدهای مسکونی : ندارد

سال شروع پروژه : ۱۳۹8

پیشرفت پروژه

پیشرفت فیزیکی پروژه 100%

تصاویر پروژه