اطلاعیه ها

نام تاریخ سال مالی توضیحات فایل
شرکت عمران بهدشت چمستان گزارش عملکرد سال 1400 و چشم انداز آتی 1400 مالی 1400 سال مالی منتهی به ۱۲/۲۹
جدول زمانبندی پرداخت سودسال1399 ۱۳۹۹ سال مالی۱۳۹۹ سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
صورت های مالی تلفیقی شش ماهه منتهی به 1400-06-31 1400-06-31 سال مالی۱۳۹۹ سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
گزارش تفسیری شش ماهه منتهی به 1400-06-31 1400-06-31 سال مالی۱۳۹۹ سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
گزارش تفسیری مدیریت نه ماهه منتهی به 1400-09-30 منتشره در کدال مورخ 1400-10-27 1400-09-30 سال مالی۱۳۹۹ سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت سال مالی۱۳۹۹ سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹