اطلاعیه ها

نامتاریخسال مالیتوضیحاتفایل
شرکت عمران بهدشت چمستان گزاش حسابرس مستقل و صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به 1402.05.311402مالی 1402۶ ماه منتهی به ۵/٣١
شرکت کشت و صنعت شاهدان سبز گزاش حسابرس مستقل و صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به 1402.05.311402مالی 1402۶ ماه منتهی به ۵/٣١
شرکت عمران و توسعه آب و خاک کوثر گزاش حسابرس مستقل و صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به 1402.05.311402مالی 1402۶ ماه منتهی به ۵/٣١
شرکت ساختمانی آسمان آفرین گزاش حسابرس مستقل و صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به 1402.05.311402مالی 1402۶ ماه منتهی به ۵/٣١
شرکت پاداد گزاش حسابرس مستقل و صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به 1402.05.311402مالی 1402۶ ماه منتهی به ۵/٣١
شرکت آتیه شاهدان خراسان گزاش حسابرس مستقل و صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به 1402.05.311402مالی 1402۶ ماه منتهی به ۵/٣١
شرکت عمران بهدشت چمستان گزارش عملکرد سال 1400 و چشم انداز آتی1400مالی 1400سال مالی منتهی به ۱۲/۲۹
جدول زمانبندی پرداخت سودسال1399۱۳۹۹سال مالی۱۳۹۹سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
صورت های مالی تلفیقی شش ماهه منتهی به 1400-06-311400-06-31سال مالی۱۳۹۹سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
گزارش تفسیری شش ماهه منتهی به 1400-06-311400-06-31سال مالی۱۳۹۹سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
گزارش تفسیری مدیریت نه ماهه منتهی به 1400-09-30 منتشره در کدال مورخ 1400-10-271400-09-30سال مالی۱۳۹۹سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت سال مالی۱۳۹۹سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹