مناقصات و مزایدات

آگهی مناقصه عمومی
آگهی مناقصه عمومی شرکت پاداد (سهامی خاص)
آگهی مناقصه دعوت به مشارکت در ساخت شرکت پاداد
آگهی مناقصه عمومی انجام جدول کشی معابر
آگهی مزایده املاک
آگهی مزایده املاک
آگهی مناقصه عمومی پروژه جلفا
مزایده املاک شرکت پاداد
آگهی مزایده عمومی اراضی شهرک ناز
آگهی شناسایی پیمانکار شرکت ساختمانی آسمان آفرین
آگهی مزایده فروش زمین (نوبت دوم)
آگهی مزایده فروش زمین