مناقصات و مزایدات

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی
آگهی مزایده شرکت عمران و توسعه شاهد
آگهی مزایده شرکت عمران و توسعه شاهد
آگهی مناقصه عمومی  اجرای عملیات راهسازی  پروژه چمستان
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شرکت پاداد (سهامی خاص)
آگهی مزایده فروش سهام شرکت ساختمانی آسمان آفرین متعلق به شرکت عمران و توسعه شاهد
آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم پروزه چمستان
مناقصه عمومی شرکت عمران و توسعه آب و خاک کوثر
آگهی دعوت به مشارکت شرکت پاداد (سهامی خاص)